دانلود فایل word تاثير هشت هفته تمرين اصلاحي منتخب بر ميزان عارضه ي لوردوز کمري دختران دانش آموز 15-13 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير هشت هفته تمرين اصلاحي منتخب بر ميزان عارضه ي لوردوز کمري دختران دانش آموز 15-13 سال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دانش آموزان با عدم تعادل عضلانی، عدم انعطاف پذیری و با ستون فقرات با ساختار متفاوت، مستعد به ناهنجاری های ناحیه کمر از جمله لوردوزیس هستند. هدف از تحقیق حاضر دانلود فایل word تاثير هشت هفته تمرين اصلاحي منتخب بر ميزان عارضه ي لوردوز کمري دختران دانش آموز 15-13 سال بوده است. تعداد 30 دانش آموز دختر 15-13 سال شهر بروجن به طور تصادفی در دو گروه تمرین اصلاحی منتخب و شاهد قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در تمرینات شرکت نمودند. میزان زاویه لوردوز قبل و بعد از مداخله تمرینی اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معنا داری 0/05 انجام گردید. در پس آزمون بین میزان قوس کمری، قدرت و استقامت عضلات شکمی و انعطاف پشت گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شد ( P<0/01 ). به طور کلی، مشاهده شد که طراحی یک برنامه هشت هفته ای تمرین اصلاحی منتخب می تواند اثرات مثبتی در کاهش میزان زاویه لوردوز کمری، افزایش قدرت و استقامت عضلات شکم و انعطاف پشت آزمودنی ها داشته باشد.

لینک کمکی