دانلود فایل word رابطه بين کيفيت خدمات با رضايت مندي مشتريان استخرهاي شهرهاي مرند و صوفيان در سال 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بين کيفيت خدمات با رضايت مندي مشتريان استخرهاي شهرهاي مرند و صوفيان در سال 1394 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه کیفیت خدمات بر رضایت مندی مشتریان استخرهای مرند و صوفیان در سال 1394 می باشد. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه افراد استفاده کننده از استخرهای شنا در شهرستان مرند و صوفیان است که از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از جدول مورگان تعداد 155 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ی رضایت مندی مشتریان می باشد که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/92 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و t مستقل استفاده شد. و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارتباط معنی دار بین کیفیت خدمات ( در ابعاد دسترسی، امنیت، بهداشت، طراحی فضای استخر و مدیریت کارکنان ) با رضایت مندی مشتریان وجود دارد همچنین نتایج نشان داد که مردان نسبت به زنان رضایت بیشتری داشتند. (p 0/05).

لینک کمکی