دانلود فایل word رابطه خلاقيت سازماني با توانمدسازي شغلي کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه خلاقيت سازماني با توانمدسازي شغلي کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان سيستان و بلوچستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه خلاقیت سازمانی با توانمندسازی شغلی کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 1394-1395 انجام شد. با توجه به تاثیر خلاقیت بر موفقیت سازمان و همچنین تاثیری که خلاقیت کارکنان می تواند بر پیاده سازی توانمندسازی شغلی در سازمان ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان داشته، لازم بود با برنامه ریزی دقیق خلاقیت را در کارکنان بالا برده و بسترهای توانمندسازی شغلی را به وجود آورد. نوع پژوهش کاربردی از نظر ماهیت تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی ، روش گردآوری پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه استانندارد و از نظر نحوه اجرا مطالعه موردی می باشد. جامعه آماری 260 نفر از کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان بود که حجم نمونه آماری براساس جدول مورگان برابر 155 نفر می باشد. در این پژوهش جستجوی مطالب از طریق منابع کتابخانه ای، مجلات، مقالات و سایت های معتبر اینترنتی انجام شد و به منظور تحلیل کمی اطلاعات و همچنین دستیابی دقیق تر به اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد خارجی توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (2005) پرسشنامه استاندارد داخلی خلاقیت سلطانی (1391) که روایی آن توسط ده تن از استادان مدیریت و مدیریت ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه به ترتیب برابر آلفا = 0/954 و آلفا = 0/847 به دست آمد، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آلفای کرونباخ و پیرسون استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل فرضیات می توان گفت بین خلاقیت سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی