دانلود فایل word رابطه سنجي ويژگي هاي دموگرافيک با هوش عاطفي معلمان تربيت بدني و غير تربيت بدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه سنجي ويژگي هاي دموگرافيک با هوش عاطفي معلمان تربيت بدني و غير تربيت بدني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر عبارت است از بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن با سن و سطح تحصیلات معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان های کاشمر بردسکن و خلیل آباد. جامعه آماری این پژوهش حدود 3292 نفر معلمان شهرستان های کاشمر، خلیل آباد، بردسکن است که از طریق مراجعه محقق به کارشناسی سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ( واحد اطلاعات و آمار پرسنلی) صورت گرفت و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 89 نفر از معلمان تربیت بدنی و 89 نفر از معلمان غیرتربیت بدنی شهرستان های بردسکن، کاشمر و خلیل آباد، انتخاب شدند و به این ترتیب نمونه آماری تحقیق درکل ( 178 نفر) می باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هوش عاطفی شرینگ که معتبر و استاندارد و از روایی و پایایی بسبار بالایی برخوردار است استفاده شده است. بعلاوه سوالاتی پیرامون مشخصات فردی در ابتدای پرسشنامه آمده است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: بین سن، با هوش عاطفی و مولفه های خود آگاهی، خود مدیریتی، مهارت های اجتماعی، خود انگیزی معلمان تربیت بدنی و معلمان غیر تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود ندارد.و بین سن و مولفه آگاهی اجتماعی معلمان تربیت بدنی و معلمان غیر تربیت بدنی ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. همچنین بین سطح تحصیلات با هوش هیجانی و مولفه های خود آگاهی،خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مهارت های اجتماعی، خود انگیزی معلمان تربیت بدنی و معلمان غیر تربیت بدنی ارتباط معنا داری وجود ندارد. نهایتا جامعه معلمان که بازوان پر توان مسیولان نظام آموزشی اند و دارای پتانسیل های فراوانی نیز می باشند در صورتی که خود را به سلاح با ارزش هوش عاطفی مسلح کنند خواهند توانست محیط آموزشی لذت بخشی را فراهم کرده که دانش آموزان در سایه آن بتوانند به صورت پویا وارد بحث و گفتگو شده و در تشخیص احساسات خود و دیگران موفق باشند.

لینک کمکی