دانلود فایل word رابطه کيفيت خدمات باشگاه ( اطمينان و همدلي ) با رضايت مندي و تمايل حضور مجدد مشتريان ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه کيفيت خدمات باشگاه ( اطمينان و همدلي ) با رضايت مندي و تمايل حضور مجدد مشتريان ورزشي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین همدلی و اطمینان کیفیت خدمات با رضایتمندی و حضور مجدد مشتریان در باشگاه های ورزشی بدنسازی شهرستان شهرکرد بود. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان باشگاه های ورزشی پرورش اندام مرد شهرستان شهرکرد بود، که در مجموع میانگین 1800 نفر را تشکیل دادند. با روش نمونه گیری خوشه ای از هر منطقه تعدادی از مراکز انتخاب شد. که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه آماری کوکران تعیین و نمونه آماری به روش تصادفی و سهمیه ای انتخاب شد. و مشتریان 1 سال گذشته این مراکز نمونه نهایی این مطالعه شدند. به منظور توصیف آماری داده ها از شاخص های توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد در قالب جدول و نمودار و. برای تحلیل های استنباطی داده ها از روش های آمار استنباطی شامل آزمون t ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و همچنین آنالیز واریانس استفاده شده است. و همچنین برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش این است که مشاهده می شود بین متغیرهای کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی و حضور مجدد مشتریان رابطه وجود دارد و بر روی آنها تاثیر دارد. به لحاظ عملی و کاربردی می توان از نتایج این پژوهش در جهت استفاده بهتر از کیفیت خدمات و افزایش میزان رضایتمندی و حضور مجدد مشتریان استفاده نمود.

لینک کمکی