دانلود فایل word شناسايي و اولويت بندي انگيزه هاي شرکت در فعاليت هاي ورزشي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي و اولويت بندي انگيزه هاي شرکت در فعاليت هاي ورزشي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش دانلود فایل word شناسايي و اولويت بندي انگيزه هاي شرکت در فعاليت هاي ورزشي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آمار پژوهش عبارتند از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند (N=6682). حجم نمونه براساس جدول مورگان تعیین شد که برابر با 364 نفر بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته ای است که برگرفته از پرسشنامه انگیزه های ورزش ( EMI-2 ) مارکلند و ایگلدیو بود. روایی پرسشنامه مورد استفاده پس از بومی سازی و تغییرات لازم، مورد تایید پنج نفر از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت، سپس با انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از افراد جامعه پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شده است (=0/91). برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی ( میانگین، انحراف معیار و فراوانی و درصد) و سطح استنباطی ( تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی ) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب عوامل انگیزاننده تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به میانگین های مشاهده شده عامل التزام اجتماعی بالاترین میانگین و تاثیر را بر انگیزه مشارکت دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر زاهدان داشت.

لینک کمکی