دانلود فایل word شناسايي و اولويت بندي موانع جذب حاميان مالي تيم هاي واليبال زنان استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي و اولويت بندي موانع جذب حاميان مالي تيم هاي واليبال زنان استان تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر دانلود فایل word شناسايي و اولويت بندي موانع جذب حاميان مالي تيم هاي واليبال زنان استان تهران بود. جامعه آماری این تحقیق شامل دست اندرکاران باشگاه های والیبال زنان ( کارشناسان، مربیان مدیران وسرپرستان ) و کارشناسان والیبال بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 146 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق به منظور جمع آوری نظر نمونه تحقیق از پرسشنامه تهیه شده توسط عسگری و احمدی (1393) که به منظور تعیین عوامل اثرگذار بر جذب حامیان مالی ورزش تهیه شده بود استفاده شد. این پرسشنامه شامل 26 سوال می باشد، که 7 سوال مربوط به موانع مختلف مدیریتی، 4 سوال موانع فنی ، 5 سوال موانع رسانه ای ، 5 سوال مربوط به موانع ساختاری و 5 سوال مربوط به موانع مالی است . در این پرسشنامه از مقیاس اندازه گیری 5 ارزشی ضریب آلفای کرونباخ 0/87 گزارش شده است. پس از جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های تکمیل شده توسط نمونه تحقیق از آمار توصیفی برای توصیف داده های تحقیق و آمار استنباطی ( آزمون فریدمن برای رتبه بندی موانع جذب حامیان مالی و تعیین سهم هر دسته از این موانع ) برای آزمون فرضیه ها تحقیق استفاده شد. سطح معنی داری نیز برای تمامی روش های آماری p0/05 در نظر گرفته شد و برای انجام محاسبات آماری از نرم افزار SPSS 20 استفاده شد. نتایج نشان داد، از نظر نمونه تحقیق بین مولفه های مدیریتی، ساختاری، فنی، مالی و رسانه ای به عنوان موانع جذب حامیان مالی تیم های والیبال زنان استان تهران تفاوتی معنی داری وجود ندارد و پاسخگویان نقش تمامی این موارد را در عدم جذب حامیان مالی تیم های والیبال زنان یکسان می دانندو برای تعیین جنبه های هر یک از موانع مدیریتی، ساختاری، فنی، مالی و رسانه ای نیز بررسی صورت گرفت، که نتایج نشان داد بین جنبه های مختلف موانع پنج گانه بررسی شده به عنوان موانع جذب حامیان مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بنابراین مسیولین باید بدنبال رفع موانع مدیریتی، فنی، ساختاری، رسانه ای و مالی به منظور جذب حامیان مالی باشند.

لینک کمکی