دانلود فایل word طراحي پرسشنامه ارزيابي عوامل تسهيل کننده مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word طراحي پرسشنامه ارزيابي عوامل تسهيل کننده مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در عصر دانایی محوری، دانش تنها منبع متمایز سازمان و ضروری جهت حفظ مزیت رقابتی سازمان می باشد لذا مدیریت دانش به یکی از وظایف مهم سازمان های امروزی تبدیل شده است. این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه عوامل تسهیل کننده به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های ورزشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه ذینفعان کمیته ملی المپیک ( 326 نفر) و برابر با نمونه آماری بود. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی بود. به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت که شامل 54 آیتم فرهنگ سازمانی ( 6 گویه )، فناوری اطلاعات ( 6 گویه )، منابع انسانی ( 7 گویه )، استراتژی مدیریت دانش ( 7 گویه ) و ساختار سازمانی ( 4 گویه )، در مقیاس پنج ارزشی لیکرت و بود. روایی محتوا پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان، روایی سازه به صورت روایی واگرا و همگرا با استفاده از میانگین واریانس استخراجی، پایایی آن با روش همسانی درونی ( آلفای کرونباخ ) به میزان 0/91 و پایایی مرکب 0/82 تعیین شد. نتایج نشان داد که میزان آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها در دامنه 0/63 تا 0/86 قرار داشته که دارای مقدار کافی و مناسب است و در نتیجه پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش دارای پایایی مناسب و مورد قبول می باشد. به منظور استخراج عامل ها، تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش واریماکس انجام گردید. نتایج اجرای تحلیل عاملی نشان داد ساختار پنج عاملی، از جهت تفکیک سوال ها و انطباق با مبانی مناسب است. تحلیل عاملی تاییدی نیز با استفاده از نرم افزار AMOS حاکی از برازش مناسب اطلاعات با ساختار پنج عاملی پرسشنامه بود. تمامی سوالات رابطه معناداری با عامل ها داشتند و البته برخی از سوالات دارای همبستگی پایین حذف گردید. آماره کای اسکویر بهنجار یا نسبی ( X2/df) به میزان 1/834، p<0/000 و سایر شاخص ها ( PCFI=0/80، PRATIO=0/89، IFI=0/90، CFI=0/90 و RMSEA=0/052 ) برازش مدل را تایید نمودند. نتایج پژوهش نشان داد الگوی پنج عاملی پرسشنامه عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش با 30 آیتم دارای پایایی و روایی مناسب است. پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده، از این پرسشنامه به منظور بررسی سازمان های ورزشی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش استفاده گردد.

لینک کمکی