دانلود فایل word مدل يابي معادلات ساختاري شاخص هاي ارزيابي عملکرد فدراسيون جودو و کوراش جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدل يابي معادلات ساختاري شاخص هاي ارزيابي عملکرد فدراسيون جودو و کوراش جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر دانلود فایل word مدل يابي معادلات ساختاري شاخص هاي ارزيابي عملکرد فدراسيون جودو و کوراش جمهوري اسلامي ايران با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است دیگر نمی توان از تصمیم گیری های یکباره و مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربی استفاده کرد، امروزه سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت راهبردی استفاده کنند. سنجش و اندازه گیری عملکرد یکی از مهمترین حلقه های زنجیره مدیریت و مدیریت عملکرد در سازمان است و اهمیت آن به حدی است که صاحب نظران دانش مدیریت معتقدند آنچه را نتوان اندازه گیری کرد، نمی توان مدیریت کرد.سازمان های ورزشی نیز همانند سایر سازمان های غیر ورزشی، در معرض تغییر و تحولات جهانی قرار دارد و با مسایل ویژه خود دست به گریبانند. علاوه بر این، سازمان های ورزشی در کشورهای در حال توسعه به واسطه تحولات جهانی با مسایلی برای جذب مشارکت دیگران مواجه شده اند و این موضوع موجب محدودیت هایی در رشد و توسعه ورزش در این کشورها شده است . روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه ی آماری شامل اعضای فدراسیون و مربیان ملی، داوران و پیشکسوتان رشته جودو و کوراش بود. نمونه آماری به طور هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری آن توسط صاحبنظران ( 12 نفر)، تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( 0/96 ) محاسبه شد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدلسازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی ( PLS ) استفاده شده است. مدل ارزیابی عملکرد فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسلامی ایران در چهار عامل، 10 بعد و 40 شاخص است، به طوریکه عامل رشد و یادگیری دارای 3 بعد و 17 شاخص، مشتری و نتایج ورزشی 3 بعد و 7 شاخص، فرآیندهای داخلی 3 بعد و 11 شاخص، مالی 1 بعد و 4 شاخص هستند. که به ترتیب عامل های فرآیندهای داخلی، مشتری و نتایج ورزشی، رشد و یادگیری و مالی دارای بیشترین اهمیت بودند. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت فدراسیون جودو و کوراش می بایست برای ارزیابی عملکرد خود به چهار منظر BSC توجه کند زیرا این ابعاد دارای روابط علی و معلولی با هم می باشند و برای برنامه ریزی عملکرد و مدیریت آن ابعاد و شاخص های مورد بررسی در تحقیق را مدنظر قرار دهد تا زمینه لازم را جهت پیشرفت فدراسیون فراهم کند.

لینک کمکی