دانلود فایل word مقايسه 6 هفته تمرين پيلاتس و ايروبيک بر استقامت عضلاني زنان چاق 20 تا 30 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه 6 هفته تمرين پيلاتس و ايروبيک بر استقامت عضلاني زنان چاق 20 تا 30 سال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، مقایسه یک دوره تمرین پیلاتس و ایروبیک بر برخی فاکتور های آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی زنان چاق 20 تا 30 سال شهر شیراز بود. بدین منظور 24 نفر به روش داوطلبانه انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه 12 نفری همگن تقسیم شدند که 12 نفر از آن ها برای تمرین پیلاتس و 12 نفر برای ایروبیک انتخاب شدند. هر دو گروه ایروبیک وپیلاتس به مدت 6 هفته، طی سه جلسه در هفته و روزی 45 دقیقه پروتکل تمرینی را انجام دادند. این پژوهش به صورت میدانی و آزمایشگاهی انجام شد. جمع آوری اطلاعات در دو مرحله پیش از آزمون و پس آزمون انجام شد. از حرکت درازنشست و شنا برای سنجش استقامت عضلانی استفاده می شود. تجریه و تحلیل داده ها با استفاده از مقایسه ای درون گروهی توسط تی - تست تجزیه و SPSS همبسته و مقایسه بین دو گروه توسط تحلیل کوواریانس انجام شد. داده ها توسط نرم افزار 19 تحلیل شد. یافته ها نشان داد تمرینات پیلاتس نسبت به تمرینات ایروبیک به طور معنی داری استقامت عضلانی را بهبود می بخشد. تاثیر 6 هفته تمرینات پیلاتس بر مولفه های مورد پژوهش معنی دار بود. در مورد تاثیر تمرین هوازی نیز علی رغم اینکه پس از شش هفته تمرین استقامت عضلانی بهبود یافت، با این حال این تفاوت در مورد توده ای بدنی نسبت به زمان پیش از آزمون معنی دار نبود.

لینک کمکی