دانلود فایل word مقايسه اثر خود گفتاري آموزشي و انگيزشي بر دقت سرويس تنيسي واليبال تحت شرايط فشار رواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه اثر خود گفتاري آموزشي و انگيزشي بر دقت سرويس تنيسي واليبال تحت شرايط فشار رواني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از اجرای تحقیق حاضر دانلود فایل word مقايسه اثر خود گفتاري آموزشي و انگيزشي بر دقت سرويس تنيسي واليبال تحت شرايط فشار رواني بود. این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که به صورت میدانی اجرا شد. 45 دانشجوی زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم با دامنه ی سنی 20 تا 25 سال، شرکت کننده در درس تربیت بدنی 2 که همگی راست دست و با تکنیک صحیح سرویس تنیسی والیبال آشنا بودند، به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان شرکت کننده در این تحقیق مشارکت کردند، شرکت کننده ها بعد از مشخص شدن اضطراب صفتی ( و حذف افراد با اضطراب صفتی بالا و پایین ) و قد افراد، به منظور متجانس کردن افراد شرکت کننده، به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفری تقسیم شدند. دقت سرویس با استفاده از آزمون ایفرد اندازه گیری، و برای ایجاد فشارروانی از روش مقایسه مجازی استفاده شد . نتایج نشان داد اثر خود گفتاری آموزشی ،(F=8/644، P=0/001)، خودگفتاری انگیزشی (F=1/652، P=0/24) و تعامل بین خودگفتاری آموزشی و خودگفتاری انگیزشی بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی معنادار بود (F=46/72، P=0/0001). نتایج نشان داد که استفاده از عبارت های کلامی، خودگفتاری انگیزشی و آموزشی، به خصوص خود گفتاری آموزشی، باعث شده است توجه فرد از نحوه اجرای تکلیف خارج شود و به تبع آن کنترل هوشیارانه اتفاق نیفتد؛ و به همین سبب اجرا تخریب نگردد. لذا توصیه می شود جهت کم رنگتر کردن اثر فشارروانی بر افراد از خود گفتاری آموزشی استفاده شود.

لینک کمکی