دانلود فایل word مقايسه اثر سه شدت سرد کردن بر سرعت دفع اسيد لاکتيک خون و ضربان قلب فوتباليست ها متعاقب انجام يک فعاليت درمانده ساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه اثر سه شدت سرد کردن بر سرعت دفع اسيد لاکتيک خون و ضربان قلب فوتباليست ها متعاقب انجام يک فعاليت درمانده ساز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر سه شدت سرد کردن بر سرعت دفع اسیدلاکتیک خون و ضربان قلب فوتبالیست ها متعاقب انجام یک فعالیت درمانده ساز در تیم فوتبال منتخب دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. روش تحقیق تعداد 45 نفر از دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز با روش نمونه گیری در دسترس شرکت کردند. نمونه های انتخاب شده با استفاده از روش تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نظر در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری P0/5 با استفاده از نرم افزار spss-16 انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین سرعت دفع اسید لاکتیک در هر 3 شدت مربوط به بازیافت دقیقه 4 بوده و از این بین شدت 20-30 درضد ضربان قلب بیشترین بازیافت رو داشت. بیشترین بازیافت ضربان قلب هم مربوط به دقیقه 2 بازیافت در هر سه شدت بود، اما در این دقیقه بین شدت ها تفاوت وجود نداشته اما در دقیقه 4 و 8 بیشترین بازیافت ضربان قلب مربوط به شدت 15 تا 20 درصد بود. باتوجه به نتایج این تحقیق می توان این تمرینات برگشت به حالت اولیه را به ورزشکاران فوتبالیست توصیه کرد.

لینک کمکی