دانلود فایل word مقايسه زمان عکس العمل بين دختران چاق و وزن طبيعي فعال و غير فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه زمان عکس العمل بين دختران چاق و وزن طبيعي فعال و غير فعال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق دانلود فایل word مقايسه زمان عکس العمل بين دختران چاق و وزن طبيعي فعال و غير فعال می باشد. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی (علی پس از وقوع) است. جامعه آماری تحقیق تعداد 80 نفرازدختران دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان اندیمشک که پس از پر کردن رضایت نامه و پرسشنامه و اندازه گیری شاخص های توده بدنی باتست خط کش نلسون مورد ارزیابی قرار گرفتند. دامنه سنی این دانش آموزان 15 تا 19 سال می باشد. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که بین زمان عکس العمل دختران چاق فعال و غیر فعال (p=0/001)، دختران وزن طبیعی فعال و غیر فعال (p=0/001)، دختران چاق غیر فعال و وزن طبیعی فعال (p=0/000)، دختران چاق فعال ووزن طبیعی غیر فعال (p=0/32) تفاوت معناداری وجود دارد به نحوی که در تمامی حالات افرادی که از وضعیت شاخص توده بدنی بهتری برخوردار بودند زمان واکنش بهتری داشتند. نتایج کلی این پژوهش نشان داد که ویژگی های آنتروپومتریکی افراد (BMI) عامل نسبتا مهم و اثرگذاری در زمان واکنش افراد است. توجه به عوامل آنتروپومتریکی در ورزش هایی که زمان واکنش در آنها عامل مهم موفقیت است، کمک زیادی به موفقیت فرد در آینده ورزشی خواهد کرد و به طور کلی فعال بودن از حیث مسایل حرکتی می تواند موجبات بهینگی در زمان واکنش را فراهم آورد.

لینک کمکی