دانلود فایل word مقايسه عزت نفس و کمال طلبي دانش آموزان ورزشکار دختر مدارس دولتي استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه عزت نفس و کمال طلبي دانش آموزان ورزشکار دختر مدارس دولتي استان اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر تحت عنوان مقایسه عزت نفس و کمال گرایی ورزشکاران ورزش های مادر ( شنا، ژیمناستیک و دو و میدانی) در دانش آموزان دختر استان اصفهان بوده است. روش تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی و غیر آزمایشی جا گرفت و با توجه به روش جمع آوری داده های تجربی که از شیوه میدانی پیروی می کند، می توان به مفروضه تحقیقات زمینه یابی تاکید نمود. جامعه تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان ورزشکار ورزش های مادر ( شنا، ژیمناستیک و دو میدانی ) دختر استان اصفهان، که تعداد کار آنها بنابر گزارش خودشان حدود 400 نفر بودند. ابزارها شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) که این پرسشنامه دارای 58 ماده به صورت بلی و خیر است. و پرسشنامه مقیاس کمال گرایی ( بشارت، 1389 ) فرم کوتاه آزمون 40 سوالی کمال گرایی مثبت و منفی را می سنجد. پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در نهایت از طریق نرم افزار spss 21 میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق 0/79 محاسبه شد. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها برای خلاصه کردن و طبقه بندی داده های خام و محاسبه فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات و جداول آزمون توصیفی استفاده گردید و از آزمون های استنباطی برای بررسی مقایسه عزت نفس و کمال گرایی در سه گروه پس از تعیین نرمال بودن داده ها با کمک آزمون آنوا و تغیبی LSD به عمل آمد. نتایج نشان داد که بین مولفه های کمال گرایی بین ورزشکاران رشته های شنا، ژیمناستیک و دو و میدانی اختلاف معنی داری جود داشت. بحث ک در نهات، می توان نتیجه گیری کرد که فعالیت های ورزشی در ابعاد روان شناختی و همچنین افزایش عزت نفس موثر واقع می گردد و این تاثیر پذیری در بین زنان ورزشکار از وضوح بالاتری برخوردار است و انجام فعالیت های ورزشی در نمونه های مونث اثرات سودمندتری را بر جای می گذارد.

لینک کمکی