دانلود فایل word مقايسه فشارهاي قلبي و تنفسي آتش نشانان با پوشش تجهيزات حفاظت فردي و لباس کار معمولي در اتاق شبيه ساز هواي گرم و مرطوب شهر بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه فشارهاي قلبي و تنفسي آتش نشانان با پوشش تجهيزات حفاظت فردي و لباس کار معمولي در اتاق شبيه ساز هواي گرم و مرطوب شهر بوشهر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر به بررسی میزان ظرفیت هوازی و فشار خون سیستولیک و دمای مرکزی مردان آتش نشان با دو نوع پوشش متفاوت لباس عملیاتی و لباس کار معمولی در شرایط شبیه ساز هوای گرم و مرطوب شهر بوشهر می پردازیم. جهت انجام این پژوهش، تعداد 30 نفر از آتش نشانان با محدوده سنی 10 ± 30 سال و میانگین وزن 84 کیلوگرم انتخاب و بصورت تصادفی در سه گروه 10 نفره، گروه ( کنترل )، گروه ( لباس کار ) و گروه ( لباس عملیاتی ) تقسیم گردیدند. شرایط محیطی برای گروه اول در دمای 25 درجه و رطوبت 50 درصد و برای گروه دوم و سوم در دمای 35 درجه و رطوبت 70 درصد صورت پذیرفت تا اثر آن بر متغیرهای وابسته به تنش فیزیولوژیک ( فشار خون سیستولیک و دمای مرکزی بدن ) و ظرفیت هوازی قبل و بعد از فعالیت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از پروتکل تمرینی استاندارد WFI با شدت 85 % بر روی تردمیل استفاده گردید که قبل و بعد از آزمون فشار خون و دمای مرکزی بدن به روش تمپانیک و همچنین ظرفیت هوازی 3 گروه با توجه به فرمول vo2 max ا ندازه گیری گردید. در پایان، نتیجه حاصل از این پژوهش افزایش تنش فیزیولوژیک گزارش شد که نشانگر افزایش فشار خون سیستول و دمای مرکزی بدن آزمودنی ها و کاهش ظرفیت هوازی در گروه لباس عملیاتی بود.

لینک کمکی