دانلود فایل word مقايسه کيفيت خدمات با رضايت مندي مشتريان مرد و زن باشگاه هاي بدنسازي شهر کازرون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه کيفيت خدمات با رضايت مندي مشتريان مرد و زن باشگاه هاي بدنسازي شهر کازرون :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، مقایسه ی کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر کازرون است. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه کیفیت خدمات و رضایت مندی رساله دکتری یی چین لیو ( 2008) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان باشگاه های ورزشی ( بدنسازی، آمادگی جسمانی و ایروبیک ) شهر کازروون بودند که حداقل 6 ماه سابقه عضویت و استفاده از امکانات باشگاه های ورزشی را داشتند ( n=1900 ). با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس، حجم نمونه آماری (n=320) تعیین شد ( 118 نفر زن و 202 نفر مرد). روایی پرسش نامه توسط متخصصان این رشته تایید شد و اعتبار آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/86 و 0/81 به دست آمد. بررسی یافته های پژوهش نشان داد بین میانگین رتبه ها در عامل تجهیزات فیزیکی و محیطی و عامل دسترسی به خدمات در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود ندارد. در سایر متغیرها یعنی رفتار کارکنان، قابلیت اطمینان کارکنان، برنامه های تمرینی و قیمت بین میانگین رتبه های زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بدین معنی که زنان نمرات بیشتری دراین متغیرها گزارش کرده اند؛ درنتیجه مدیران باشگاه برای افزایش مشتریان زن باید توجه ویژه ای به چهار عامل رفتار کارکنان، قابلیت اطمینان کارنان، برنامه های تمرینی و قیمت داشته باشند.

لینک کمکی