دانلود فایل word مقايسه ميزان استفاده از استراتژي تبليغات با ساير استراتژي هاي بازاريابي، برندهاي نايک، آديداس و پوما در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه ميزان استفاده از استراتژي تبليغات با ساير استراتژي هاي بازاريابي، برندهاي نايک، آديداس و پوما در ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله مقایسه میزان استفاده از استراتژی تبلیغات با سایر استراتژی ها در برندهای نایک، آدیداس و پوما در ایران می باشد. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی بود و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نمایندگی های شرکت های نایک، آدیداس و پوما (N=70) در سراسر ایران بود که همه به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد که براساس مقیاس 7 ارزشی لیکرت تنظیم شده است. روایی پرسشنامه با نظر سنجی از 3 نفر از اساتید و متخصصان بازاریابی ورزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ (=0/89) محاسبه گردید. در این تحقیق به منظور آزمون از کای اسکوار - موخ لی و آنالیز واریانس مکرر استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که بین میزان استفاده از استراتژی تبلیغات با سایر استراتژی ها اختلاف معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق، میزان استفاده ازاستراتژی تبلیغات نسبت به سایر استراتژی ها به میزان کمتری استفاده شده است، و بیشتر از شیوه های سنتی و قدیمی برای فروش محصولاتشان استفاده می کنند و کمتر از تکنیک های جدید بهره می گیرند.

لینک کمکی