دانلود فایل word مقايسه ميزان اگاهي مدريان و کارشناسان اداره ورزش و جوانان استان خوزستان نسبت به کار آفريني در ورزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه ميزان اگاهي مدريان و کارشناسان اداره ورزش و جوانان استان خوزستان نسبت به کار آفريني در ورزش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق مقایسه میزان آگاهی مدیران و کارشناسان اداره ورزش و جوانان استان خوزستان نسبت به کارآفرینی در ورزش بود. کارآفرینی یکی از واژه هایی است که تعریف واحدی بر آن شده است و از ابتدای طرح آن، تعاریف متفاوتی از دیدگاه های گوناگون برای آن ارایه شده است. کارآفرینی فرآیندی است که منجر به کالایی جدید، ایجاد روشی جدید، بازار جدید و منابع جدید می شود کارآفرینی روش اداره ای است که فرصتها را بدون در نظر گرفتن منابع موجود و قابل کنترل فعلی تعقیب می کند. پاریستون فرایند کارآفرینی را به عنوان رفتار مدیریتی که دایما از فرصت ها برای دست یابی به نتایج مافوق ظرفیت های افراد بهره برداری می کند، تعریف می نماید (1). ورزش یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی تامین سلامت و نشاط جامعه است و ورزش بر بهره وری و رونق کشور اثر مثبت بر جای می نهد. ورزش در کشور ما در حال تحول و رو به توسعه است و همین تحرک می تواند زمینه های مناسبی جهت فعالیت های کارآفرینانه در کنار آن میسر سازد (2). روش تحقیق از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل 127 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان بود. که از روش سرشماری انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، تعداد 110 پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن در این تحقیق 80% بدست آمده تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد، بین میزان آگاهی کلی مدیران و کارشناسان تفاوت معناداری وجود ندارد ( t=0/95، p=0/344 ) ولی در ویژگی های ریسک پذیری ( t=-2/03، p=0/044 ) و تحمل ابهام ( t=2/63، p=0/010 ) تفاوت معنادار می باشد. ویژگی های کانون کنترل درونی، توفیق طلبی، خلاقیت، استقلال طلبی تفاوت معناداری نمی باشد. یافته ها نشان داد که تمامی مولفه های کارآفرینی در اداره ورزش و جوانان دارای میانگین نمره های پایینی بوده و مدیران و کارشناسان از نظر آگاهی با مولفه های کارآفرینی در وضعیت تقریبا یکسانی به سر می برند، احتمال می رود تاکید بیش از حد در رعایت دقیق و بدون چون و چرای سلسله مراتب سازمانی، نبود روابط تعریف شده ی رسی و آیین نامه ها و مقررات و کمبود مشوق های خطر پذیری و خلاقیت در سازمان و تحقق اهداف سازمانی، نبود فرهنگ سازمانی مشارکتی، میزان تحصیلات، مرتبط نبودن مدرک تحصیلی با وظایف و ... به عنوان موانع اصلی در تبدیل ساختار اداره کل ورزش و جوانان به ساختاری کارآفرینانه نقش داشته باشند.

لینک کمکی