دانلود فایل word مقايسه ميزان شادکامي دبيران تربيت بدني با دبيران غير تربيت بدني مدارس مقطع متوسطه پسرانه زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه ميزان شادکامي دبيران تربيت بدني با دبيران غير تربيت بدني مدارس مقطع متوسطه پسرانه زاهدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش مقایسه میزان شادکامی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه پسرانه شهرستان زاهدان بود. توجه اساسی به نیازهای دبیران باعث افزایش انگیزه و رضایت کافی آنان شده و منجر به تلاش موثرآنها در بکارگیری استعداد و توانشان در جهت تحقق اهداف سازمان خواهد شد. شادکامی یکی از عواملی است که منجر به کار مطلوب دبیران می شود. شادکامی شامل پنج عامل رضایت از زندگی، خلق مثبت، سلامتی روانی، کارآمدی و عزت نفس می باشد. تحقیقات نشان داده که افرادی که فعالیت های ورزشی انجام می دهند از میزان شادکامی بالاتری نسبت به سایر افراد برخوردار هستند.روش تحقیق توصیفی بوده و بصورت میدانی انجام شده است، جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد مقطع متوسطه شهر زاهدان بوده و برای نمونه آماری 148 دبیر تربیت بدنی و 62 نفر دبیر غیر تربیت بدنی بطور تصادفی خوشه ای انتخاب شدند .برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شادکامی آکسفورد، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که، بین عوامل خلق مثبت، سلامت روانی و کارآمدی در سطح دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی اختلاف معنی داری وجود دارد همچنین در خصوص عامل عزت نفس و رضایت از زندگی در بین دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی اختلاف معنی داری وجود ندارد. مجموع نتیجه تحقیق نشان می دهد میزان شادکامی دبیران تربیت بدنی بیشتر از دبیران غیر تربیت بدنی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که خلق مثبت، سلامت روانی و کارآمدی دبیران تربیت بدنی جامعه تحت بررسی بهتر از دبیران غیر تربیت بدنی بود همچنین عزت نفس و رضایت از زندگی دبیران تربیت بدنی با دبیران غیر تربیت بدنی تفاوت چندانی نداشته و تقریبا در یک سطح بود. در مجموع میزان شادکامی دبیران تربیت بدنی بیشتر از دبیران غیر تربیت بدنی بود. بنابراین انجام فعالیت های ورزشی جهت افزایش شادکامی به دبیران غیر تربیت بدنی جامعه مورد نظر توصیه می شود.

لینک کمکی