دانلود فایل word مقايسه ويژگي هاي فيزيولوژيکي زنان واليباليست نخبه براساس پست بازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه ويژگي هاي فيزيولوژيکي زنان واليباليست نخبه براساس پست بازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی های فیزیولوژیکی زنان والیبالیست نخبه براساس پست بازی آن ها بود. آگاهی از ویژگی های فیزیولوژیک ورزشکاران نخبه در یک رشته ورزشی خاص به منظور بهینه کردن برنامه های تمرینی مفید می باشد. از سوی دیگر کمبود شناخت عمیق و کافی از ورزشکاران نخبه ، علاوه بر اینکه امکان تشخیص تفاوت های فردی بین آنها را میسر نمی سازد، ممکن است منجر به این شود که افرادی با قابلیت ها و ویژگی های فیزیکی نامناسب انتخاب شوند. 40 والیبالیست منتخب آذربایجان شامل 18 جوان و 22 بزرگسال ( میانگین سن به ترتیب 1/1 ± 15/5 و 3/4 ± 21/5 سال ) در مطالعه شرکت کردند. بازیکنان براساس پست بازی به سه گروه پاسور (7 نفر)، دفاع عقب زمین ( 10 نفر ) و اسپوکر ( 23 نفر ) تقسیم شدند. سپس متغیرهای فیزیولوژیک شامل توان هوازی بروس، توان بی هوازی وینیگت، انعطاف پذیری ( انعطاف تنه به جلو )، سرعت 40 یارد، چابکی T، آزمون های توان انفجاری ( پرش عمودی و پرتاب مدیسن بال ) مورد ارزیابی قرار گرفت و سطح معنی داری آزمون های به کار رفته کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد پرش عمودی در بازیکنان دفاع کننده عقب زمین و پاسور از اسپوکرها کم تر بود. بازیکنان دفاع کننده عقب زمین از سایر پست ها چابک تر بودند. از سوی دیگر، بازیکنان دفاع کننده عقب زمین و پاسور نسبت به اسپوکرها از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بودند. نتایج تحقیق نشان دهنده تفاوت های فیزیولوژیک بین پست های مختلف در زنان والیبالیست می باشد که این تفاوت ها با وظایف مختلف محوله آن ها همخوانی دارد.

لینک کمکی