دانلود فایل word مقايسه هوش چندگانه بين کشتي گيران نخبه آزاد و فرنگي در گروه هاي وزني مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه هوش چندگانه بين کشتي گيران نخبه آزاد و فرنگي در گروه هاي وزني مختلف :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر مقایسه هوش چندگانه بین کشتی گیران نخبه آزاد و فرنگی در گروهای وزنی مختلف و بررسی هریک از هوش ها وابعاد آن می باشد. جامعه آمار پژوهش حاضر شامل کلیه ورزشکاران رده بزرگسالان در رده های وزنی مختلف که عضو تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران که در هفته بیش از 3 جلسه در هفته تمرین داشتند. در این پژوهش روش نمونه گیری به صورت تمام شمار صورت گرفت و تمامی ورزشکاران مورد نظر به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت داده شدند. با توجه به اهداف پژوهش بهترین راه برای جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسش نامه تشخیص داده شد. پس از مطالعات متعدد و مصاحبه با افراد و صاحب نظران پرسشنامه های مشخصات فردی، پرسشنامه هوش چندگانه دیوید آ. کلب ( 2005 ) برای تحقیق مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان داد با توجه به آنکه در تمام موارد سطح معنی داری از عدد 0/05 بیشتر شده است، لذا بین ابعاد کلامی، منطقی/ریاضی ، فضایی، بدنی/حرکتی و درون فردی هوش چندگانه کشتی گیران آزاد و فرنگی در گروه های وزنی مختلف تفاوت معنی دار وجود ندارد. اما بین سایر ابعاد تفاوت وجود دارد، و در گروه های وزنی سبک وزن با میان وزن تفاوت نیست ولی این دو گروه با سنگین وزن متفاوت است. نتایج تحقیق نشان می دهد افراد درهمه گروهای وزنی در رشته آزاد و فرنگی از بعد هوش میان فردی متفاوتند که صرف نظر از تاثیر وراثت در هوش، برنامه ورزشی و روش تمرینات با در نظر گرفتن تفاوت های فردی سهم تعیین کننده ای در عملکرد ورزشی دارد.

لینک کمکی