دانلود فایل word مقايسه ي تاثير سه نوع موسيقي بر درک فشار و اجراي دوي 400 متر دختران ورزشکار و غير ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه ي تاثير سه نوع موسيقي بر درک فشار و اجراي دوي 400 متر دختران ورزشکار و غير ورزشکار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر نوع موسیقی ) تند/کند/ ترجیحی ) بر میزان درک فشار و اجرای دوی 400 متر دختران جوان ورزشکار و غیر ورزشکار بود. شرکت کننده های تحقیق72 نفر دانش آموز دختر مقطع دبیرستان در دو گروه ورزشکار میانگین سنی 1/50 ± 16/37 سال، وزن 5/14 ± 47/5 کیلوگرم، قد 4/99 ± 162/12 سانتیمتر ) و غیر ورزشکار ( میانگین سنی 1/27 ± 16/42 سال، وزن 6/16 ± 48/85 کیلوگرم، قد 4/18 ± 160/22 سانتیمتر ) بودند که هر کدام از گروه ها به سه زیر گروه براساس نوع موسیقی ) تند، کند و ترجیحی ) دسته بندی شدند. اطلاعات فردی شرکت کننده ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته، درک فشار با استفاده از مقیاس درک فشار بورگ (1970) مورد اندازه گیری قرار گرفت. زمان دویدن دوی 400 متر شرکت کننده ها با استفاده از کرنومتر دیجیتالی ثبت شد. از تحلیل واریانس عاملی مرکب دو گروه ( ورزشکار و غیر ورزشکار ) * 3 نوع موسیقی ( تند، کند و ترجیحی )*2 زمان ارزیابی ( پیش آزمون، پس آزمون ) که عامل آخر اندازه های تکراری بود در سطح آلفای 0/05 استفاده شد. نتایج نشان داد در مقادیر در ک فشار تنها اثر بین گروهی نوع گروه معنی دار است و هیچکدام از اثرات درون گروهی، بین گروهی و تعاملی دیگر معنی دار نیست. بنابراین در این تحقیق در تمام مراحل دختران ورزشکار فارغ از اینکه چه نوع موسیقی را گوش دهند درک فشار کمتری نسبت به گروه غیر ورزشکار گزارش کرده اند. در آزمون دوی 400 متر، گروه ورزشکار در هر سه نوع موسیقی برتر از گروه دیگر بود، همچنین گروه موسیقی تند از تمام گروه ها برتر بود (P0/05).

لینک کمکی