دانلود فایل word مقايسه ي تدثير يک دوره تمرينات هوازي و مقاومتي بر سطح هورمون رزيستين و مقاومت به انسولين در دختران نوجوان غيرفعال داراي اضافه وزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه ي تدثير يک دوره تمرينات هوازي و مقاومتي بر سطح هورمون رزيستين و مقاومت به انسولين در دختران نوجوان غيرفعال داراي اضافه وزن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سطح هورمون رزیستن و مقاومت به انسولین در دختران نوجوان دارای اضافه وزن بود. این پژوهش به روش نیمه تجربی انجام شد و جامعه آماری تحقیق را 100 نفر دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن ( در دامنه سنی 14-18 سال که حداقل یک بار عادت ماهانه شده بودند ) تشکیل می دادند که 24 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه ( کنترل ، تمرین قدرتی و تمرین هوازی ) تقسیم شدند. آزمدونی ها به مدت 8 هفته ( هر هفته 3 جلسه به فعالیت تعیین شده ( گروه قدرتی هوازی و کنترل ) پرداختند. به منظور اندازه گیری متغیرها، نمونه های خونی پیش از شروع تمرینات و پس از پایان اجرای 8 هفته برنامه ی تمرینی و 2 روز استراحت پس از تمرین در هفته ی دوم هادت ماهانه جمع آوری شد و میزان رزیستن، انسولین و ضربان قلب در این دو مرحله اندازه گیری شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس تک راهه استفاده شد. یافته های این تحقیق با سطح معناداری 0/05 نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر میزان هورمون رزیستین در دختران نوجوان غیرفعال دارای اضافه وزن افزایش نشان می دهد اما این افزایش به لحاظ آماری معناداری نبود اما باعث تغییر معناداری در میزان مقاومت به انسولین می شود. نتایج نشان داد از تمرینات هوازی و مقاومتی در جهت بهبود مقاومت به انسولین می توان بهره برد.

لینک کمکی