دانلود فایل word نقش سرمايه اجتماعي بر کارآفريني درون سازماني ( مطالعه موردي: کارکنان و مديران باشگاه هاي ورزشي شهر زاهدان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش سرمايه اجتماعي بر کارآفريني درون سازماني ( مطالعه موردي: کارکنان و مديران باشگاه هاي ورزشي شهر زاهدان ) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بی تردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد. امروزه کارآفرینی برای رشد و ایجاد فضای سالم اقتصادی در جامعه لازم است. سرمایه اجتماعی، امروزه از مهمترین سرمایه های سازمانی تلقی می شود. سازمان ها می توانند با شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی خود و میزان اندوخته ای که از این نوع سرمایه دارند، درک بهتری از الگوی تعامل های بین فردی و گروهی داشته باشند و مسایل سازمانی خود، از جمله کارآفرینی را بهتر مدیریت و هدایت کنند. پژوهش حاضر در پی تبیین نقش سرمایه اجتماعی در بروز و توسعه کارآفرینی درون سازمانی در کارکنان و مدیران باشگاه های ورزشی شهر زاهدان است. داده های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه و از بین 125 نفر از مدیران و کارکنان سازمان مذکور جمع آوری شده و نمونه تحقیق به علت محدودیت جامعه، به روش سرشماری، با جامعه برابر است. برای سنجش سرمایه اجتماعی، از پرسشنامه استاندارد ناهاپیت و گوشال (1998) که سه مولفه ساختاری، رابطه ای و شناختی را می سنجد، و برای کارآفرینی از پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر ( 1989 ) استفاده شده است. با توجه به اینکه تحقیق از نوع همبستگی است و نرمال بودن داده ها تایید گردید، برای آزمون فرضیه های تحقیق، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و آزمون T مستقل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی درون سازمانی کارکنان و مدیران مدیران باشگاه های ورزشی در شهر زاهدان وجود دارد. این بدین معنی است که با سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی سازمان، در ابعاد رابطه ای، ساختاری و شناختی می توان انتظار داشت کارآفرینی درون سازمانی بهبود یابد.

لینک کمکی