دانلود فایل word نقش موبايل در توسعه فرصت هاي کارآفريني در ورزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش موبايل در توسعه فرصت هاي کارآفريني در ورزش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: از آنجا که فناوری های نوین عصر حاضر از جمله ابزارهای اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی است بنابراین بررسی فرصت های متنوع جهت توسعه کارآفرینی در ورزش کشور نیازمند استفاده هر چه بیشتر و بهینه از فناوری های نوین یاد شده می باشد. بر همین اساس، این پژوهش با هدف بررسی دانلود فایل word نقش موبايل در توسعه فرصت هاي کارآفريني در ورزش ایران در سال 1391 اجرا گردید. روش شناسی: روش اجرای این تحقیق پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های تولید کننده محصولات ورزشی در ایران N=300 که از بین آنها به صورت تصادفی و طبق جدول مورگان، تعداد 169 شرکت، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه خسروانی فرد ( 1391 ) برگرفته از پرسشنامه هیسریچ و پیتر که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته بود استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه حاضر نیز با روش آلفای کرونباخ a=0/89 و روایی آن براساس نظرات اساتید مجرب و متخصص تربیت بدنی و با استفاده از روش سیگمای شمارش 0/85 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی و آمار استنباطی و از نرم افزار 20 SPSS در سطح معناداری p<0/05 استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که بین دیدگاه کارآفرینان در خصوص نقش موبایل در ایجاد فرصت های کارآفرینی در ورزش با نمره ملاک اختلاف معناداری وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به یافته ها می توان گفت که موبایل در توسعه فرصت های کارآفرینی، مورد استفاده کارآفرینان قرار گرفته است.

لینک کمکی