دانلود فایل word پژوهش هاي کاربردي در آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پژوهش هاي کاربردي در آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر، جهت بررسی دانلود فایل word پژوهش هاي کاربردي در آموزش و پرورش و تاثیرروشهای نوین آموزشی در میزان یادگیری دانش آموزان می باشد که به عنوان نمونه پیامدهای استفاده از رویکرد درس پژوهی به عنوان نمونه ای از پژوهش مشارکتی در کلاس درس توسط معلمین، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد که تاثیرات آن بر توسعه ی حرفه ای معلمین نیز باعث می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رویکرد درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی بود. جامعه آماری عبارت بود از: دانش آموزان پسر و دختر مقطع ابتدایی پایه ششم آموزش و پرورش ناحیه یک شهر زاهدان درسال تحصیلی 94-95 که تعداد 141 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و به دوگروه آزمایش (آموزش با روش درس پژوهی) و کنترل )آموزش با روش سنتی تقسیم شدند. ازآزمون t برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد. نتایج t-test با استفاده از نرم افزار spss درمجموع یافته های پژوهش حاضرنشان می دهد که روش درس پژوهی در مقایسه با روش سنتی سهم بیشتری در پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در درس ریاضی دارد و اختلاف معناداری p0/05 بین پیشرفت تحصیلی گروه های مذکور وجود دارد.

لینک کمکی