دانلود فایل word پژوهش هاي کاربردي در تبليغ اجتما عي ودلايل کمرنگ شدن آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پژوهش هاي کاربردي در تبليغ اجتما عي ودلايل کمرنگ شدن آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف تحقیق، این پژوهش های کاربردی در تبلیغ جمعی واجتماعی بوده است و به بررسی یک فریضه مهم الهی راازمنظری خاص که بیشترروشن کننده حدود،شرایط، جایگاه،مراتب و.... آن می باشدرا موردبررسی قراردهدوبه این پرسش هاپاسخ دهدکه وظیفه امربه معروف ونهی ازمنکربرعهده چه کسانی است درعصرحاضردرمورد مراتب امربه معروف و نهی ازمنکرچگونه بایدعمل کرد مراتب سهگانه امر و نهی(قلبی، لسانی، یدی) خصوصیات آمر و ناهی، رابطه امر به معروف و نهی از منکر با جهاد و اقامه حدود و نیز لزوم نصیحت کردن و نصحیت پذیرفتن، همچنین فضیلت امر و نهی عوام نسبت به خواص، و رعایا نسبت به حکام، از دیگر فرازهای بیانات علوی در تبیین جایگاه و ارزش امر به معروف و نهی از منکر است..اصطلاح حسبه 1 که نوعی نظارت براماکن عمومی درزمان های صدراسلام بوده مویداجرای امربه معروف ونهی ازمنکردرگذشته های دوربوده است.مساله ای که درکانون توجه این مقاله قراردارد. امر به معروف و نهی از منکراست،که متاسفانه مانند بسیاری ازمفاهیم اسلامی کاربردی نشده است، دراین مقاله سعی شده است ؛ دلایل کمرنگ شدن این اصل مهم درجوامع اسلامی بپردازم. وسعی شده است مطالب به شکلی ملموس و عینی وکاربردی ارایه شود.به طوری که مویداین عبارت باشدکه امربه معروف ونهی ازمنکرچیست وتلاش بنده بر این بوده که جایگاه فعلی آن درنظام جمهوری اسلامی ایران رامعرفی نموده وبه کجابایدبرسیم ودرراه رسیدن به این مهم افرادچه ویژگی هاوخصوصیاتی بایدداشته باشند وچه نکاتی راباید بدانند. تحقیق حاضر به روش کتابخانهای انجام پذیرفته است و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است

لینک کمکی