دانلود فایل word پژوهش هاي کاربردي در جامعه شناسي مسايل اجتماعي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پژوهش هاي کاربردي در جامعه شناسي مسايل اجتماعي ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر، دانلود فایل word پژوهش هاي کاربردي در جامعه شناسي مسايل اجتماعي ايران می باشد ، که به بررسی خانواده از بعدجامعه شناسی و پیامدهای تاثیرپدیده فمینیسم بر فروپاشی خانواده پرداخته است و مشکلاتی که این پدیده برروابط زناشویی می گذارد ونیز فقدان یکی ازاعضای خانواده وایجاد مشکلات روحی وروانی و تاثیر والدین شاغل بر عملکرد روابط اجتماعی درآینده شغلی ومیزان سازگاری آنها با افراد ، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقش جامعه دربروز مشکلات خانوادگی و اثرات طلاق بر کودکان، تک والدینی، والدین ناتنی وتاثیرآن برکودک ومشکلاتی که این پدیده برروابط کودک در روابط اجتماعی درمحیط پیرامون می گذارد باعث می گرددکه در انتخابات درزمینه های مختلف پیش روی ثبات قدم نداشته ولرزان ونامطمین قدم بردارد. تحقیق حاضر به روش کتابخانهای انجام پذیرفته است و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است

لینک کمکی