دانلود فایل word پيش بيني ادراک خويشتن و شيوه تفکر بر اساس سخت رويي نوجوانانبزهکار کانون اصلاح و تربيت شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پيش بيني ادراک خويشتن و شيوه تفکر بر اساس سخت رويي نوجوانانبزهکار کانون اصلاح و تربيت شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف : هدف پژوهش حاضر، پیش بینی ادراک خویشتن و شیوه تفکر بر اساس سخت رویی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران بود.روش : در این پژوهش، از روش توصیفی از نوع پیمایشی، جامعه آماری شامل 120 نفر از نوجوانان بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر تهران در دامنه سنی زیر 18 سال، بر اساس جدول مورگان با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس با سواد بودن و در دسترس بودن مدارک انتخاب شدند. در مبانی نظری این پژوهش، از روش کتابخانه ای اطلاعات مورد نظر جمع آوری و در مراحل بعدی، با استفاده از پرسشنامه های سرسختی روان شناختی کوباسا، پرسشنامه ادراک خویشتن دیمون و هارت و پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ و واگنر، تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.یافته ها : فرضیه های پژوهش با روش تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند و نشان دادند که سخت رویی با شیوه های تفکر و ادراک خویشتن رابطه ندارد ولی ادراک خویشتن با شیوه تفکر رابطه دارد. نتیجه گیری : در مجموع می توان نتیجه گرفت که ادراک خویشتن و سبک تفکر را می توان از طریق سخت رویی روان شناختی پیش بینیکرد. به طور کلی نوجوان بزهکاری که دارای میزان سخت رویی پایینی می باشد، از نظر سبک تفکر دچار اشکال بوده و ادراک خویشتن بسیار ضعیفی دارد.

لینک کمکی