دانلود فایل word پيش بيني اميد تحصيلي و انگيزه تحصيلي بر اساس جهت گيري هدف دردانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر مرودشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پيش بيني اميد تحصيلي و انگيزه تحصيلي بر اساس جهت گيري هدف دردانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر مرودشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی امید تحصیلی و انگیزه تحصیلی بر اساس جهت گیری هدف بوده است. پژوهش از لحاظ هددف اداربردی بوده و از نظر روش ، همبستگی می باشدجامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرمرودشت در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بوده اند. گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش از سه پرسشنامه امید تحصیلی سامانی و سهرابی، انگیزش تحصیلی هارتر ، جهت گیری هدف بوفارد و همکاران بوده است که روایی و پانانی ابزار مورد تانید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت که در سطح آمار توصیفی؛فراوانی،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند گانه استفاده شده است. نتانج نشان دهنده آنست اه: تمامی ابعاد جهت گیری هدف با امید تحصیلی و انگیزش تحصیلی رابطه مستقیم و معندادار دارند.جهت گیرنهای معطوف به عملکرد پرهیزی و عملکرد نادگیری بطور معنی داری قادر به پیش بینی مثبت امید تحصیلی می باشد .جهت گیری معطوف به عملکرد پرهیزی بطور معنی داری قادر به پیش بینی مثبت انگیزش تحصیلی می باشد

لینک کمکی