دانلود فایل word پيش بيني انگيزه تحصيلي بر اساس جهت گيري هدف در دانش آموزان دختردوره دوم متوسطه شهر مرودشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پيش بيني انگيزه تحصيلي بر اساس جهت گيري هدف در دانش آموزان دختردوره دوم متوسطه شهر مرودشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی انگیزه تحصیلی بر اساس جهت گیری هدف بوده است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر روش ، همبستگی می باشد جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرمرودشت که در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل بوده اند. گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه ا نگیزش تحصیلی هارتر 1981 ،جهت گیری هدف بوفارد و همکاران 1988 بوده است که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهها با ا ستفاده از آمار تو صیفی و ا ستنباطی صورت پذیرفت که در سطح آمار تو صیفی؛ فراوانی، میانگین و انحراف ا ستاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند گانه استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آنست که: تمامی ابعاد جهت گیری هدف با انگیزش تحصییلی رابطه مسیتمیو و معنا دار دارند. جهت گیری معطوف به عملکرد پرهیزی بطور معنی داری قادر به پیش بینی مثبت انگیزش تحصیلی می باشد

لینک کمکی