دانلود فایل word پيش بيني بهزيستي روان شناختي بر اساس سبک زندگي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پيش بيني بهزيستي روان شناختي بر اساس سبک زندگي اسلامي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف دانلود فایل word پيش بيني بهزيستي روان شناختي بر اساس سبک زندگي اسلامي انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را، کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی 93-94 تشکیل دادند. نمونه مورد بررسی شامل 022 نفر از دانشجویان بودند که، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی کاویانی و بهزیستی روان شناختی ریف اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج برگرفته از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که، سبک زندگی اسلامی بهزیستی روان شناختی ارتباط دارد در سطح 0/01 نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که سبک زندگی اسلامی می تواند، بهزیستی روان شناختی را پیش بینی کند در سطح 0/01

لینک کمکی