دانلود فایل word تاثير آموزش توجهوتمرکز بر مهارتهاي حل مسيله دانشآموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير آموزش توجهوتمرکز بر مهارتهاي حل مسيله دانشآموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مطالعهحاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش توجهوتمرکز بر مهارتهای حلمسیله دانشآموزان انجام شد. طرح پژوهش این مطالعه، آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر پایه هفتم ناحیه 2 شهرستان رشت در سال تحصیلی 94-95 بودند. نمونهگیری به شیوه تصادفی ساده انجام شد و تعداد 30 نفر نمونه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ( 15 نفر در هر گروه) جایدهی شدند. شرکتکنندگان قبل و بعد از آموزش به پرسشنامه سبکهای حلمسیله کسیدی و لانگ پاسخ دادند. برنامه آموزش توجهوتمرکز در 13 جلسه یکساعته به دانشآموزان آموزش دادهشد. به منظور تحلیل دادهها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تکمتغیری استفاده شد. نتایج تحلیلکوواریانس چندمتغیری نشان داد که تفاوت معناداری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پرسشنامه سبکهای حلمسیله پس از اجرای برنامه آموزش توجهوتمرکز وجود دارد p0.001 همچنین نتایج تحلیلکوواریانس تکمتغیری نشان داد که در شش مولفه درماندگی، مهارگری، خلاقیت، اعتماد، اجتناب و گرایش بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین میتوان گفت که آموزش توجهوتمرکز توانسته است مهارتهای حلمسیله دانشآموزان را بهبود بخشد.

لینک کمکی