دانلود فایل word تاثير آموزش گروهي مبتني بر واقعيت درماني بر جهت گيري هدفي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير آموزش گروهي مبتني بر واقعيت درماني بر جهت گيري هدفي دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش واقعیتدرمانی بر جهتگیری هدفی دانشآموزان انجام گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهشی از نوع کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی که با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. - از بین دانشآموزان دختر دبیرستان نمونه دولتی مطهره متوسطه اول منطقه تبادکان مشهد، 30 نفر با استفاده از روش نمونه- گیری داوطلبانه هدفمند به عنوان نمونه مورد تحقیق انتخاب گردید. دادهها به کمک پرسشنامه جهتگیری هدفی حیدری جمع آوری شد. سپس گروه آزمایش در جلسات گروهی واقعیتدرمانی شرکت کردند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخلهای را دریافت نکرد و پس از پایان جلسات پس آزمون اجرا شد. سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس یافتههای به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS-21 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش واقعیتدرمانی به طور معناداری بر جهتگیری هدفی نوع تسلط گرایش و عملکرد اجتناب تاثیر مثبت داشته اما بر جهتگیری نوع اجتنابی تسلط و عملکرد گرایش تاثیر نداشته است

لینک کمکی