دانلود فایل word تاثير اينترنت و تلفن همراه بر سلامت رواني دانش آموزان در شهرستان لردگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير اينترنت و تلفن همراه بر سلامت رواني دانش آموزان در شهرستان لردگان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی دانلود فایل word تاثير اينترنت و تلفن همراه بر سلامت رواني دانش آموزان در شهرستان لردگان می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی و به شیوه میدانی بااستفاده از پرسشنامه انجام گرفت . جامعه آمار شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه مدارس شهرستان لردگان می باشد که 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند برای گرداوری دادهای تحقیق از پرسشنامه پورغلامی و همکاران1389 استفاده شد و با استفاده از برنامه SPSS وآزمو نهای ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل تحلیل شدند. که نتایج نشان داد به جز فرضیه دروغگویی که با متغیر اصلی رابطه ی معنادار نداشت بقیه ی متغیرها که شامل آسیب های روانی ، کنترل اجتماعی ، خشونت ، پرخاشگری ،عدم تمرکز و اختلال خواب با متغیر های اصلی رابطه ی معناداری داشتند P0/05 نتایج آزمون آماری تی مستقل از دیدگاه نمونه تحقیق حاضر نشان داد که بین مولفه های تحقیق، تفاوت معناداری بین میانگین متغیرهای ( آسیبهای روانی، کنترل اجتماعی، خشونت، عدم تمرکز) با توجه به تفکیک جنسیت ( دختر وپسر ) وجود دارد . . بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده زیاد از اینترنت و تلفن همراه میتواند بر سلامت روان تاثیر منفی قابل توجهی داشته باشد که جای بررسی دارد

لینک کمکی