دانلود فایل word تاثير راهبردهاي فراشناختي در بهبود دانش شناختي در درس علومتجربي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي دختر منطقه پيربکران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير راهبردهاي فراشناختي در بهبود دانش شناختي در درس علومتجربي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي دختر منطقه پيربکران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر راهبردهای فراشناختی در بهبود دانش شناختی در دروس علوم تجربی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دختر منطقه پیربکران انجام شد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم پیربکران بودند روش تحقیق نیمه آزمایشی بود در این راستا تحقیق بر روی 30 نفر از دانش آموزان دختر پایه پنجم در سال 1395 اجرا شد دانش اموزان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند آموزش راهبردهای فراشناخت در طول 5 جلسه به گروه ازمایش ارایه شد ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه آگاهی های فراشناختی شراو و دنیسون 1994 بود که قبل و بعد از آموزش اجرا گردید تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss22 و با استفاده از تحلیل کوورایانس انجام شد یافته های نشان داد میانگین نمرات متغیر دانش شناختی در مرحله پس ازمون دو گروه ازمایش و کنترل تفاوت معنی داری p=0/001 همچنین میزان تاثیر عضویت گروهی یا آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود دانش شناختی برابر با 90/8 درصد است p=0/001 میزان تاثیر عضویت گروهی یا آموزشهای راهبردهای فراشناختی دربهبود دانش بیانی، دانش روندی و دانش موقعیتی به ترتیب برابر با 23/2، 59/7، 31 درصد به دست آمد نتایج این پیژوهش نشان داد راهبردهای فراشناختی با اموزش خودکترلی و خودآموزی توانست تا دانش آموزان را به یادگیرندگان مستقلی تبدیل کند که بتوانند فرایندهای شناختی و یادگیری شان را در جهت اهداف تعیین شده ی خود هدایت، نظارت و اصلاح کنند.

لینک کمکی