دانلود فایل word تاثير رويکرد واقعيت درماني گروهي بر عزت نفس نوجوانان 13 تا 16ساله بد سرپرست شهرستان مبارکه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير رويکرد واقعيت درماني گروهي بر عزت نفس نوجوانان 13 تا 16ساله بد سرپرست شهرستان مبارکه اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر عزت نفس نوجوانان 13 تا 16 ساله بد سرپرست شهرستان مبارکه اصفهان اجرا درآمد. به همین منظور از کل نوجوانان 13 تا 16 ساله بد سرپرست شهرستان مبارکه تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری قضاوت ی در د سترس انتخاب شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی و ابزار پژوهش شامل پر سشنامه پر سشنامه عزت نفس 58 ماده ای کوپر اسمیت بود. داده های حاصل از پرسشنامه ها ی این پژوهش در دو سطح توص یفی و استنباط ی مورد تحلیل قرار گرفت. در سطحتو صیفی با ا ستفاده از شاخص ها یی مانند میانگین، انحراف معیار، و در آمار استنباط ی از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد . یافته ها نشان داد نمرات پسآزمون عزت نفس در دو گروه پس از تعدیل نمرات پیشآزمون در سطح 0/01 معنادار شدهاست F=910/338,P=0/000 بنابراین آموزش گروهی واقعیت درمانی باعث افزایش عزت نفس نوجوانان شده است

لینک کمکی