دانلود فایل word شاسايي علل گرايش يا عدم گرايش خانواده ها به ادامه تحصيل فرزندان خود در رشته هاي فني و حرفه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شاسايي علل گرايش يا عدم گرايش خانواده ها به ادامه تحصيل فرزندان خود در رشته هاي فني و حرفه اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور شناسایی علل گرایش یا عدم گرایش خانواده ها به ادامه تحصیل فرزندان خود در رشته های فنی و حرفه ای انجام شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و هدف آن کاربردی بوده است. جامعه آماری را کلیه والدین دانش آموزان سال اول متوسطه دوره عمومی دبیرستانهای شهرستان رودهن به تعداد 779 نفر تشکیل داده اند. حجم نمونه براساس جدول مورگان 260 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته دارای 24 سوالی در مقیاس 5 درجه ای در دو بعد گرایش و عدم گرایش والدین بوده است روایی پرسشنامه با نظر اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرا رگرفته است. محاسبه پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای گرایش والدین برابر با 0/84 و برای عدم گرایش والدین برابر با 0/82 بدست آمد. داده های جمع آوری شده به کمک آزمونهای تحلیل عاملی، فردیمن و یومان ویتنی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که چهار عامل فردی، خانوادگی، آموزشی و فرهنگی و اجتماعی در گرایش و عدم گرایش خانواده ها به ادامه تحصیل فرزندانشان در رشته های فنی و حرفه ای تاثیر دارند. سهم عوامل فردی در گرایش خانواده ها و سهم عوامل خانواگی در عدم گرایش خانواده ها و به ادامه تحصیل فرزندانشان در رشته های فنی و حرفه ای بیشتر از بقیه عوامل بوده است. همچنین بین نظرات آزمودنی ها ب هریک از عوامل موثر در گرایش یا عدم گرایش خانواده ها به ادامه تحصیل فرزندانشان در رشته ای فنی و حرفه ای براساس جنسیت والدین تفاوت معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی