دانلود فایل word شناخت علل ناکامي فرزندان شاهد کارکنان شهرداري تهران درزندگي مشترک بين سال هاي 94-81

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناخت علل ناکامي فرزندان شاهد کارکنان شهرداري تهران درزندگي مشترک بين سال هاي 94-81 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، شناخت علل ناکامی فرزندان شاهد کارکنان شهرداری تهران در زندگی مشترک بین سال های 94 - 1381 بود . جامعه آماری این تحقیق عبارتست از کلیه فرزندان شاهد کارکنان شهرداری تهران در سال های 1381-94 در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 1500 نفر می باشد. که روش نمونه گیری آن به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. اطلاعات آزمودنی ها از طریق پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ جمع آوری شد. سپس برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده ها است. چون داده در پژوهش توصیفی – پیمایشی براساس فرضیه و پرسش های پژوهش جمع آوری می شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی(طبقه بندی وتوصیف های پژوهش از رگرسیون و اطلاعات) و برای بررسی فرضیه همبستگی استفاده شد. یافته ها نشان داد که ،عوامل اقتصادی با ضریب بتای 0/228 و t=5/027 سطح معنی داری 0/001 عوامل اجتماعی با ضریب بتای 0/362 و t=7/615 , و سطح معنی داری 0/001 عوامل فرهنگی با ضریب بتای 0/359 و t=8/338 و سطح معنی داری 0/001 معنی دار هستند و میتوان نتیجه گرفت که با توجه به علامت های ضرایب محاسبه شده که همگی مثبت هستند بین این متغیرها با رضایت خانوادگی همسران و فرزندان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد

لینک کمکی