دانلود فایل word مقايسه سلامت رواني زنان نابارور با زنان عادي با کنترل مدت ازدواج آنها در شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه سلامت رواني زنان نابارور با زنان عادي با کنترل مدت ازدواج آنها در شهر اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر دانلود فایل word مقايسه سلامت رواني زنان نابارور با زنان عادي با کنترل مدت ازدواج آنها در شهر اهواز بود. در این پژوهش جامعه آماری کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک های ناباروری و زنان عادی شهر اهواز می باشند. نمونه آماری نیز بر اساس روش نمونه گیری در دسترس تعداد 50 زن نابارور و بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 05 زن عادی انتخاب شدند. روش انتخابی این نوع پژوهش علی_مقایسه ای از نوع پس رویدادی است. ابزارهای مورد استفاده آزمون پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ و هیلر 1979 می باشد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره و در سطح معنی داری 1 صدم نشان داده شد که بین میزان سلامت روانی زنان نابارور با بارور تفاوت معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی