دانلود فایل word مقايسه سلامت رواني و رضايت زناشويي زنان نابارور با زنان عادي با کنترل مدت ازدواج آنها در شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه سلامت رواني و رضايت زناشويي زنان نابارور با زنان عادي با کنترل مدت ازدواج آنها در شهر اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر دانلود فایل word مقايسه سلامت رواني و رضايت زناشويي زنان نابارور با زنان عادي با کنترل مدت ازدواج آنها در شهر اهواز بود. در این پژوهش جامعه آماری کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک های ناباروری و زنان عادی شهر اهواز می باشند. نمونه آماری نیز بر اساس روش نمونه گیری در دسترس تعداد 50 زن نابارور و بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 50 زن عادی انتخاب شدند. روش انتخابی این نوع پژوهش علی_مقایسه ای از نوع پس رویدادی است. ابزارهای مورد استفاده آزمون پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ و هیلر 1979 و رضایت زناشویی اولسون 1989 می باشد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره و در سطح معنی داری 9 صدم نشان داده شد که بین میزان سلامت روانی و رضایت زناشویی زنان نابارور با بارور تفاوت معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی