دانلود فایل word مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه و سرسختي روانشناختي با گرايش به سو مصرف مواد در دانشجوياندختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه و سرسختي روانشناختي با گرايش به سو مصرف مواد در دانشجوياندختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سرسختی روانشناختی با گرایش به سو مصرف مواد در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز پرداخته بود. جامعهی آماری این پژوهش، کلیهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1395 که تعدادآنها 12500 نفر بود را تشکیل داد. نمونه آماری نیز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و براساس جدول مورگان تعداد 360 نفر از کل دانشجویان انتخاب گردیدند. از این تعداد، 200 نفر از آنها دانشجوی پسر و 160 نفر دیگر دانشجوی دختر بودند و سپس از طریق پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار یونگ 1990 ، سرسختی روان شناختی اهواز 1377 و پرسشنامه تمایل به اعتیاد فرچاد 1385 مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق توصیفی و از نوع علی مقایسه ای انجام گرفته است. یافتهها نشان داد بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ طرحواره های ناسازگار اولیه تفاوت معنی داری وجود دارد F=29/978,P=0/0001 به عبارت دیگر با توجه به میانگین های دو گروه، دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر از طرحواره های ناسازگار اولیه بیشتری استفاده می کنند. بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ سرسختی روانشناختی تفاوت معنی داری وجود دارد F=12/580,p=0/0001 به عبارت دیگر، با توجه به میانگین های دو گروه، دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر از سرسختی روانشناختی بیشتری برخوردارند. بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ گرایش به سوء مصرف مواد تفاوت معنی داری وجود دارد F=11/224,P=0/0001 به عبارت دیگر، با توجه به میانگین های دو گروه، دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر از گرایش به سوء مصرف مواد بیشتری برخوردارند

لینک کمکی