دانلود فایل word مقايسه عملکرد جنسي زنان متبلا به بيماري مالتيپل اسکلروزيس و زنان سالم اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه عملکرد جنسي زنان متبلا به بيماري مالتيپل اسکلروزيس و زنان سالم اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکرد جنسی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و زنان سالم بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه زنان متاهل مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس عضو انجمن ام اس خوزستان و زنان سالم در شهر اهواز در سال 1394 تشکیل می دادند نمونه ی پژوهش 96 نفر از زنان عضو انجمن ام اس و 96 نفر از زنان سالم بودند که به روش در دسترسی و هدفمندی انتخاب شدند اطلاعات این پژوهش به وسیل ی پرسشنامه ی عملکرد جنسی FSFI جمع آوری گردید در این مطالعه طرح پژوهشی از نوع علی - مقایهس ای بود به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روشهای آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، نمره های حداقل و حداکثر و انحراف معیار از روشهای آمار استنابطی شامل تحلیل کوواریانس استافده شد نتایج بدست آمده نشان داد که عملکرد جنسی بین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و زنان سالم به جز در حوزه رطوبت و درد متفاوت معناداری دارند.

لینک کمکی