دانلود فایل word مقايسه مشکلات رفتاري هيجاني و کمرويي دانش اموزان تک والدي و دو والدي مقطع متوسطه دوم شهر بندر امامخميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه مشکلات رفتاري هيجاني و کمرويي دانش اموزان تک والدي و دو والدي مقطع متوسطه دوم شهر بندر امامخميني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین مقایسه مشکلات رفتاری هیجانی و کمرویی دانش اموزان تک والدی و دو والدی مقطع متوسطه دوم شهر بندر امام خمینی بود. در این پژوهش جامعه آماری کلیه دانش اموزان پسر تک والدی و دو والدی مقطع متوسطه دوم شهر بندر امام خمینی در سال تحصیلی94-95 بودند که تعداد آنها حدود 1400 نفر هستند. نمونه آماری هم با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و از طریق جدول مورگان تعداد 300 دانش آموز پسر تک والدی و دو والدی مقطع متوسطه دوم انتخاب گردید. روش انتخابی این نوع پژوهش علی_مقایسه ای از نوع پس رویدادی است و سپس از طریق پرسشنامه های مقیاس ارزیابی مشکلات رفتاری، کمرویی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد با توجه به میانگین های دو گروه، دانش اموزان تک والدی نسبت به دانش اموزان دو والدی از مشکلات رفتاری هیجانی بیشتری برخوردارند. با توجه به میانگین های دو گروه، دانش اموزان تک والدی و دو والدی از لحاظ کمرویی در شرایط تقرایبا یکسانی برخوردارند

لینک کمکی