دانلود فایل word مقايسه مفهومي روش تدريس حل مساله با روش تدريس سخنراني وتاثيرآن برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دردرس رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه مفهومي روش تدريس حل مساله با روش تدريس سخنراني وتاثيرآن برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دردرس رياضي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مقدمه: باتوجه به اهمیت یادگیری درس ریاضی برای دانش آموزان، روش و چگونگی ارایه این درس اهمیت می یابد. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه مفهومی دو روش مختلف تدریس و تاثیر آن روی پیشرفت تحصیلی درس ریاضی 2 دانش آموزان پسر مقلع دوم متوسله می باشد.روش ها: پژوهش به شیوه مطالعه نیمه آزمایشی بروی 76 نفر از دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسله در سال تحصیلی 95-94 با دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد ( 38 نفر گروه آزمایش و 38 نفر گروه کنترل) بعد از پیش آزمون گروه آزمایش به روش حل مساله آموزش ریاضی 2 دریافت کردند و گروه کنترل همچنان از روش تدریس سخنرانی بهره می بردند و بعد از گذشت یک نیمسال از هر گروه پس آزمون به عمل آمد.یافته های پژوهش: میانگین نمرات دانش آموزانی که به روش حل مساله آموزش دیده بودند، نسبت به دانش آموزانی که به روش سخنرانی آموزش دیده بودند به شکل معنی داری بیشتر بود و با تاکید بر مقدار t تفاوت معنی داری در سطح =0/01 را نشان می دهد و با تاکید بر تحلیل کورایانس و مقدار f در سطح معنی درای =0/01 می توان بیان نمود که روش تدریس Pل مساله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی 2 تاثیر مUنی داری داشته است. بحث و نتیجه گیری: روش تدریس Pل مساله می تواند میانگین نمرات و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بالا ببرد، پیشنهاد می شود در دروس دیگر و مقاطع دیگر وجنسیت دیگراز این روش تدریس استفاده شود.

لینک کمکی