دانلود فایل word مقايسه وابستگي بين فردي ، ميزان قاطعيت و بهزيستي روانشناختي افراد با سابقه، بدون سابقه وداوطلب جراحي زيبايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه وابستگي بين فردي ، ميزان قاطعيت و بهزيستي روانشناختي افراد با سابقه، بدون سابقه وداوطلب جراحي زيبايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه قاطعیت، وابستگی بین فردی و بهزیستی روانشناختی افراد دارای سابقه جراحی زیبایی، بدون سابقه جراحی زیبایی و داوطلب جراحی زیبایی صورت پذیرفت. روش پژوهش توصیفی و طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود بدین منظور از میان جامعه آماری تعداد 225 نفر 75 نفر با سابقه جراجی زیبایی، 75 نفر بدون سابقه جراحی زیبایی و 75 نفر داوطلب جراحی زیبایی با روش نمونه گیری غیر تصادفی قضاوتی و داوطلبانه انتخاب شدند . از سه پرسشنامه قاطعیت گمبریل و ریکی، وابستگی بین فردی BDI و بهزیستی روانشناختی ریف استافده شد. جهت تحلیل اطلاعات روشهای آماری تحلیل واریانس ANOVA و ازمون t بکار رفت. نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار بین قاطعیت، وابستگی بین فردی و همچنین بهزیستی روانشناختی سه گروه بود علاوه بر این بین میزان وابستگی بین فردی زنان و مردانی که سابقه جراحی زیبایی داشند و همچنین بین میزان بهزیستی روانشناختی افراد مجرد و متاهل تفاوت معنادار وجود داشت در مجموع می توان گفت که بین ویژگی های شخصیتی و عاطفی سه گروه مورد مطالعه تفاوتهای وجود دارد.

لینک کمکی