دانلود فایل word تحليل زمين آماري توزيع ويژگي هاي موثر بر فرآيند جذب/ واجذب فلزات سنگين در رسوبات سواحل شمال غرب خور موسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل زمين آماري توزيع ويژگي هاي موثر بر فرآيند جذب/ واجذب فلزات سنگين در رسوبات سواحل شمال غرب خور موسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پژوهش تغییرات مکانی برخی از خصوصیات موثر در تجمع فلزات سنگین سرب، روی و کروم در بخشی از رسوبات سواحل شمال غرب خورموسی بررسی شده است. بدین منظور ویژگی های موثر شامل بافت EC,PH درصد کربنات کلسیم و مواد آلی برای 33 نمونه رسوب سطحی تهیه شده به روش سیستماتیک تصادفی تعیین گردید. درصد فلزات سنگین نیز در 24 نمونه تهیه شده از مسیر اصلی آبراهه مشخص شد. سپس با استفاده از بهترین واریوگرام حاصل توزیع فضایی متغیرهای مورد مطالعه رسم گردید. برای انتخاب بهترین مدل واریوگرام و اعتبارسنجی توزیع حاصل، از معیارهای اثر قطعه ای، نسبت سقف به اثر قطعه ای، شعاع تاثیر، مجموع مربعات باقی مانده ها و اثر متقاطع استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که متغیرهای درصد رس، ماسه و کربنات کلسیم دارای توزیع فضای مناسب متغیرهای EC و مواد آلی دارای ساختار نسبتا ضعیف و متغیر PH فاقد ساختار می باشد. تجمع فلزات سنگین یک رابطه قوی توزیع متغیرهای مورد مطالعه دارد. این رابطه برای متغیرهای درصد مواد آلی، رس و EC به صورت مثبت و برای متغیرهای درصد کربنات کلسیم و ماسه به شکل منفی می باشد.

لینک کمکی