دانلود فایل word تخمين مقاومت فشاري تک محوري UCS شيلها با استفاده از آزمايش نفوذ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تخمين مقاومت فشاري تک محوري UCS شيلها با استفاده از آزمايش نفوذ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مقاومت فشاری تک محوری سنگ یکی از ویژگی های مکانیکی سنگ بکر است. که تعیین آن برای طراحی های مختلف در پروژه های عمرانی کاربرد وسیعی دارد. ابداع روشی جدید به منظور تعیین غیر مستقیم مقاومت تک محوری سنگها در محلهایی که تهیه نمونه استاندارد با مشکل مواجه است همواره مورد توجه محققین بوده است. تاکنون روشهای مختلفی برای تخمین غیر مستقیم مقاومت تک محوری پیشنهاد شده است که آزمایش نفوذ Indentation test)) یکی از آنها است. در این آزمایش نفوذ کننده با قطر مشخص به درون نمونه نفوذ می کند. با ثبت بار اعمالی و کرنش مربوطه، منحنی نیرو جابجایی ترسیم می شود از منحنی ذکور می توان نیروی انتقال بحرانی CTF را به دست آورد این نیروی معیاری برای تخمین مقاومت تک محوری سنگ است در تحقیق حاضر 10 نمونه شیل از سازند شیل کرتاسته در منطقه سنندج تهیه و پس از آن آماده سازی آزمایش تک محوری بر روی مغزه های استاندارد انجام شد سپس خرده های مکعبی شکل در اندازه های 4، 5، 7 میلی متر از آنها تولید و در دیسکهای حاوی رزین تثبیت گردید. پس از آن تعداد 300 آزمایش نفوذ به روی این خرده ها انجام و روابط تجربی بین UCS-CTF برای هر اندازه ذره روشی پیشنهاد گردیده که مطابق آن رابطه خطی با ضریب همبستگی 0.71 بین UCS-CTF نتیجه گیری شد. صحت سنجی روش پیشنهادی با مقایسه UCS اندازه گیری شده از آزمایش استاندارد و UCS تخمین زده شده از روابط تجربی پیشنهاد شده در این تحقیق ناشن دهنده با شباهت 71% مقادیر اندازه گیری شده و تخمین زده شده است.

لینک کمکی