دانلود فایل word تراکم پذيري الاستيک و غير الاستيک آبخوان دشت تهران بر پايه ضرايب ذخيره ويژه کالبدي آبخوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تراکم پذيري الاستيک و غير الاستيک آبخوان دشت تهران بر پايه ضرايب ذخيره ويژه کالبدي آبخوان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

افت سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت بیش از حد از چاه های بهره برداری موجب کاهش فشار اب منفذی و افزایش تنش موثر در مصالح ابخوان می گردد. این وضعیت، تحکیم نهشته های رسوبی و در نتیجه لایه ها را در پی دارد. دو پارامتر ضخامت لایه های ریزدانه تراکم پذیر و ضریب ذخیره غیر الاستیک کالبدی آبخوان در تراکم آبخوان دخالت دارند. در این پژوهش با محاسبه ضخامت لایه های ریزدانه تراکم پذیر در 6 چاه مشاهده ای در گستره دشت تهران و با در نظر گرفتن نرخ نشست حاصل از تصاویر ماهواره ای InSAR و افت سطح اب در چاه های مذکور، پارامترهای تراکمی آبخوان دشت تهران در دو حالت الاستیک و غیر الاستیک محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهد که تراکم پذیری آبخوان دشت تهران ناشی از برداشت آب زیرزمینی متاثر از تغییر شکلهای غیرالاستیکی مصالح ابخوان می باشد. بنابراین تراکم آبخوان دشت تهران از نوع الاستیکی بوده که این فرآیند نیز برگشت ناپذیر می باشد.

لینک کمکی