دانلود فایل word شاخص هاي سبک زندگي درديدگاه علامه محمدباقر مجلسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شاخص هاي سبک زندگي درديدگاه علامه محمدباقر مجلسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

سبک زندگی مجموعه ای از الگوهای نظام مند رفتاری است که خاستگاه آن را باورها،ارزش هاوهنجارهای شکل گرفته در یک فرهنگ یا خرده فرهنگ تشکیل می دهند. به همین خاطراست که مفهوم سبک زندگی درتمام دوره ها شایسته تحقق وبررسی است و پیشینه طولانی دارد.هدف این مقاله این است بانگاهی تاریخی وتوصیفی و با بهره گیری از شیوه کتابخانهای،به بررسی مقوله سبک زندگی و شاخص های تشکیل دهنده آن دردیدگاه یکی از متفکران بزرگ جهان اسلام به نام علامه محمدباقرمجلسی بپردازد. از این رو دراین پژوهش سعی بر این است با نگاهی توصیفی وتحلیلی به موضوع و با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی درمقام تجزیه وتحلیل داده ها،به سوالاتی چون شاخص های سبک زندگی دردیدگاه علامه مجلسی چیست پرداخته شود.براساس فرضیه های تحقیق، علامه مجلسی دردیدگاه خود به مقوله سبک زندگی وشاخص های تشکیل دهنده آن اشاره کرده است.نتایج حاصله از این پژوهش بیانگراین است در نگاه علامه مجلسی سبک زندگی اسلامی در هردو بعد حیات انسان هم فردی تبیین شده است که دارای شاخص هایی ،در بعد فردی واجتماعی می باشد.

لینک کمکی